Termeni si conditii privind platile serviciilor oferite de Programari.eu

Utilizarea platformei de programari si a serviciilor oferite de programari.eu implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora.

Definirea termenilor:

Contract – prezentul acord al partilor, care se poate incheia valabil exclusiv in limba Romana.

Prestator – este Programari.eu;

Beneficiar - Orice persona juridica care solicita sau are acces la serviciile furnizare prin intermediul site-ului www.programari.eu;

Servicii – set de activitati prestate de catre Furnizor la cererea si in interesul Beneficiarului;

CONDIȚII GENERALE

1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul Contractului consta ȋn asigurarea şi instalarea de către Programari.eu a accesului serviciilor de programări, precum şi transmiterea ȋn custodie a echipamentelor, după caz, potrivit solicitărilor Beneficiarului in comanda, ȋn condiţiile şi termenii din prezentul contract, ȋn schimbul plăţii de către Beneficiar a tarifelor practicate de Programari.eu.

1.2. Beneficiarul va suporta toate costurile cu echipamentele necesare accesului la platforma de programări.

2. Durata contractului

2.1.Prezentul Contract intra in vigoare din momentul in care acceptarea ofertei ce include si plata efectiva a pretului seviciilor tarifare alese a ajuns la programari.eu.

2.2. Prezentul Contract se incheie pe perioada nedeterminata si expira in cazul in care Beneficiarul renunta la folosirea serviciilor Programari.eu, prin anularea definitiva a contului sau in cazul in care Furnizorul suspenda definitv accesul Beneficiarului la Servicii, ca urmare a incalcarii de catre Beneficiar a prevederilor prezentului Contract.

2.3. Furnizarea serviciilor va fi sistata odata cu expirarea perioadei aferente planului de servicii comandate de catre Beneficiar si mentionat in comanda.

3. Tarife şi modalităţi de plată

3.1. Costurile serviciilor oferite sunt stabilite conform planului tarifar ales in comanda.

3.2. Beneficiarului nu ȋi vor fi aplicabile ȋn mod automat ofertele pe care Prestatorul le va promova ulterior achizitionarii serviciilor, decât dacă Prestatorul stabileşte ȋn mod expres că noile oferte sunt aplicabile tuturor beneficiarilor sau anumitor categorii de beneficiari.

3.3. Pentru abonamentle care necesita plata programarilor suplimentare, factura va fi emisă ȋn primele cinci zile lucratoare ale fiecarei luni calendaristice şi va conţine programările efectuate ȋn luna precedentă. Factura trebuie achitata pana pe data de 15 ale ale lunii in care sa emis factura.

3.4. Valoarea facturii lunare, pentru serviciile oferite, este dată de tariful programărilor realizate suplimentar faţă de cele incluse ȋn abonament ȋn cursul lunii precedente. Contravaloarea tarifului se calculează astfel: (total programări efectuate – programări incluse ȋn abonament) * tarif pe programare.

3.5. Dupa plata unui plan tarifar in termen de 5 zile se va trimite pe adresa de e-mail mentionata in comanda factura aferenta serviciilor achizitionate.

3.6. Pentru tarifele prevăzute ȋn euro, facturara se va emite la cursul de schimb oficial comunicat de BNR din ziua achizitionarii pachetului de servicii pentru pachetele achizitionate online sau emiterii facturii pentru facturile aferente programarilor suplimentare.

3.7. Facturile vor fi expediate Beneficiarului prin posta electronica (e-mail), la adresa indicata ȋn formularul de comanda sau comunicată Prestatorului ȋn scris.

3.8. Beneficiarul care reclamă că nu a primit factura nu este exonerat de obligaţia de plată la termen a sumei facturate. La cerere, Beneficiarul va primi o copie a facturii.

3.9. Beneficiarul va putea contesta ȋn scris modul de completare a facturii până cel târziu ȋn ziua scadenţei. Necontestarea facturii ȋn acest termen va semnifica acceptarea acesteia.

3.10. Orice contestaţie legată de factură, va fi soluţionată de Prestator, ȋn maxim 24 de ore de la primirea acesteia, de către departamentul contabilitate.

3.11. Contestaţiile depuse la Prestator ȋn legatură cu facturile, nu prelungesc data scadentă a facturilor. Dacă contestaţia a fost depusă sau raspunsul la contestaţie este dat ȋn data scadentă, din momentul primirii raspunsului la contestaţie, Beneficiarul are la dispoziţie 24 de ore pentru a efectua plata sumei datorate.

4. Penalităţi de ȋntârziere

4.1. Pentru ȋntârzierea plaţii, Beneficiarul va plăti o penalitate de 0,25% calculata pe zi de ȋntârziere, asupra sumei datorate.

4.2. În cazul ȋntârzierii unei plăţi de catre Beneficiar, Prestatorul poate suspenda furnizarea serviciilor ȋncepând cu a 15 (cinsprezecea) zi de la data scadentă trecută pe factură, cu notificarea prealabilă a Beneficiarului de către Prestator. Reluarea furnizării serviciului se face dupa achitarea de către Beneficiar a tuturor sumelor datorate, inclusiv a penalităţilor.

4.3. Dacă timp de 90 de zile de la suspendarea furnizării serviciului, Beneficiarul nu efectuează plata tuturor sumelor restante, inclusiv penalităţile aferente acestor sume, Prestatorul este ȋndreptăţit să şteargă contul utilizatorului de pe site-ul www.programari.eu şi/sau site-ului de prezentare precumm şi subomeniului utilizat.

4.4 Prestatorul ȋsi rezervă dreptul de a acţiona prin orice cale legală asupra Beneficiarului pentru recuperarea sumelor restante.

5. Principalele drepturi şi obligaţii ale parţilor

5.1. Principalele drepturi şi obligaţii ale Prestatorului:

5.1.1. Prestatorul va configura contul Beneficiarului pe platforma Programari.eu, ȋn termen de 48-60 de ore lucratoare sau ȋntr-un termen agreat cu Beneficiarul. Termenul de instalare se va extinde cu perioada în care Beneficiarul nu poate fi contactat, nu este disponibil, nu asigură accesul pentru instalare. În cazul ȋn care Beneficiarul refuză instalarea unui serviciu contractat sau instalarea nu se poate realiza din motive tehnice, Beneficiarul are dreptul de a solicita schimbarea serviciilor active asociate serviciului neinstalat cu alte servicii disponibile ȋn oferta comercială Programari.eu. În cazul ȋn care Beneficiarul nu acceptă schimbarea serviciilor asociate, Prestatorul ȋşi rezervă dreptul de a ȋnceta furnizarea serviciilor asociate serviciului neinstalat.
Serviciul se consideră a fi funcţional de la data expedierii pe e-mail-ul beneficiarului a datelelor necesare de autentificare ( user, parola şi/sau cod integrare).

5.1.2. Prestatorul va asigura supervizarea continuă a serviciilor furnizate ȋn baza prezentului contract, asigurând operarea reţelelor sale 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an.

5.1.3. Prestatorul nu va fi responsabil pentru nicio întrerupere rezultată din cauze ce exced controlului său şi nici pentru distrugerile sau pagubele pe care Beneficiarul le-ar putea suferi din aceste cauze. În cazul producerii unor distrugeri sau pagube datorate oricaror cauze de acest gen, pierderile sunt suportate de partea care le-a suferit, cu exceptia cazului ȋn care se prevede altfel ȋn cuprinsul prezentului contract.

5.1.4. În cazul nefuncţionării oricarui serviciu, Prestatorul va remedia eventualele defecţiuni reclamate de către client ȋn cel mult 3 zile lucrătoare. Intervenţia şi remedierea defecţiunilor sunt condiţionate de achitarea de către Beneficiar a tuturor obligaţiilor prevăzute ȋn Contract sau ȋn alte contracte ȋncheiate ȋntre Beneficiar şi Prestator. Termenul de remediere a eventualelor defecţiuni reclamate de către Beneficiar poate fi depaşit, dacă defecţiunile reclamate sunt generate de oricare dintre urmatoarele cauze:

 • (a) inoperabilitatea retelelor terestre naţionale şi internaţionale care asigură furnizarea unuia sau mai multor servicii ce formeaza obiectul prezentului contract;

 • (b) ȋntreruperii accidentale sau programate a alimentării cu energie electrică sau ȋn cazul variaţiilor mari ale energiei electrice sau ȋn cazul disfuncţionalităţii ori avariererii echipamentelor furnizorului de energie electrică sau ale altor furnizori ai Prestatorul;

 • (c) interferenţelor cu alte sisteme de comunicaţii electronice, bruiajelor etc. indiferent dacă astfel de comunicaţii sunt autorizate ori neautorizate sau ȋn cazul afectării calităţii comunicaţiilor electronice datorită condiţiilor atmosferice sau unor intreruperi ale legăturilor cu alte retele de comunicaţii;

 • (d) modificarea acordurilor internaţionale, a legislaţiei naţionale sau ȋn cazul unor decizii ale autorităţilor statului cu implicaţii asupra furnizării oricarui serviciu care face obiectul contractului;

 • (e) utilizării de către Beneficiar a unor programe, echipamente, aparate sau componente necorespunzătoare sau incompatibile cu serviciile furnizate de Prestator;

 • (f) cazurilor fortuite sau de fortă majoră, precum şi/sau ȋn cazul altor situaţii asemănătoare generate de cauze obiective.

5.1.5. Neîndeplinirea culpabilă a obligaţiei de remediere a defecţiunilor, dă dreptul Beneficiarului să solicite, în scris, reducerea proporţională a abonamentului, pentru perioada care depăşeşte termenul contractual de remediere.

5.1.6. Prestatorul va asigura serviciul de dispecerat. Beneficiarul este de acord ca reclamatiile formulate sa fie inregistrate.

5.1.7. Prestatorul nu poate fi obligat să asigure furnizarea unuia sau mai multor servicii, dacă nu este posibilă furnizarea din punct de vedere tehnic, juridic sau dacă ar contraveni legislaţiei sau daca ar deveni mai oneroasă decât la data ȋncheierii prezentului contract.

5.1.8. Prestatorul este singurul beneficiar al licentelor şi drepturilor referitoare la operarea sistemului de programări prezent pe platforma Programari.eu.

5.1.9. Echipamentele date în custodie/ chirie Beneficiarului sunt şi rămân în proprietatea Prestatorului.

5.1.10.Prestatorul se obligă să:

 • a. acorde acces Beneficiarului la opţiunile funcţionale necesare creării şi administrării platformei de programări şi/sau site-ului de prezentare, conform planului/planurilor tarifar(e) selectat(e) de către Beneficiar.

 • b. ȋi ofere beneficiarului hosting şi mentenantă pentru platforma de programări şi/sau site pe toată durata prezentului contract.

 • c. ȋi ofere aplicaţii pentru Android şi/sau Windows Phone conform solicitarilor Beneficiarului din prezentul contract.

 • d. depună diligenţele necesare pentru a furniza Serviciul ȋn mod continuu, cu minimum de ȋntreruperi, cu excepţia unor ȋntreruperi planificate precum şi cu excepţia faptului ca anumite ȋntarzieri sau alte disfuncţionalităţi ale acestuia pot fi datorate unor cauze independente de voinţa şi posibilitatea de intervenţie a Prestatorului (furnizori de acces la reteaua Internet, de energie electrica, etc.).

 • e. creeze toate condiţiile tehnice rezonabil posibile, rezonabil uzuale şi minimum necesare, fară ca aceasta să constituie o obligaţie de deplină garanţie, pentru o bună protecţie ȋmpotriva incercarilor de fraudă.

 • f. remedieze eventualele defţiuni reclamate, ȋn scris, de Beneficiar, ȋn cel mai scurt timp, dacă reclamaţia este raportată şi ȋnregistrată la centrul de suport tehnic programari.eu. Formularea şi ȋnregistrarea reclamaţiei nu suspendă obligaţia Beneficiarului de a plăti serviciul asupra caruia s-a angajat ȋn temeiul contractului. Defecţiunile sunt considerate a fi reparate, ȋn eventualitatea unei remedieri integrale sau parţiale, ori de cate ori se asigură furnizarea/continuitatea Serviciului. Orice reclamaţie cu privire la funcţionarea Serviciului va fi trimisă la adresa de email tehnic@programari.eu sau prin intermediul formularului de contact „Suport tehnic” situat ȋn secţiunea Contact a site-ului www.programari.eu. Prestatorul se obligă să remedieze deranjamentele tehnice de funcţionare aparute ȋn reteaua sa, astfel ȋncât să asigure furnizarea/continuitatea Serviciilor, ȋn maximum 3 zile lucrătoare de la data ȋnregistrării acestora, conform specificaţiilor din prezentul articol.

 • g. asigure confidenţialitatea parolelor de acces ale Beneficiarului şi să remedieze problemele de natura tehnică ce ȋmpiedică funcţionarea normală a serviciului, care revin atribuţiilor Prestatorului (probleme tehnice ale sistemului, aspecte necorespunzătoare cu privire la disponibilitate).

5.1.11. Prestatorul nu are dreptul să modifice continutul de tip text sau foto adaugat de catre Beneficiar ȋn contul sau, fără acordul acestuia, cu excepţia cazurilor când o solicitare de modificare inclusiv prin blocare este ȋnaintată de instituţii sau organisme abilitate sau este o obligaţie ori o alternativă prevăzută de lege pentru evitarea angajării ȋn orice fel a răspunderii Furnizorului.

5.1.12. Folosirea serviciilor se efectuează numai de către Beneficiar pe proprie raspundere, iar accesul publicului la informaţie se realizează tot pe propria raspundere a Beneficiarului. Serviciile sunt furnizate ca atare pe seama şi ȋn numele Beneficiarului, iar Prestatorul nu ofera niciun fel de garanţii clienţilor Beneficiarului ȋn nici o situaţie, iar ȋn cazul unor pretenţii de orice fel din partea oricaror terţi ȋn legatură cu Beneficiarul şi informaţia postată de acesta da nastere automat obligaţiei de garanţie integrală, incluând cheltuieli conexe şi accesorii generate de pretenţiile avansate.

5.1.13. Prestatorul işi rezervă dreptul să suspende temporar contul de utilizator sau să ȋntrerupă definitiv vizualizarea continutului acestuia dacă sunt semnalate ca nerespectând prevederile legale, putând constitui dar fară a se limita la - acte de defăimare, ameninţare, care conţin sau fac referire la pornografie, obscenitate, care ȋncalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei alte persoane fizice sau juridice sau care ȋncalcă prezentul acord cu privire la contractul de folosire a platformei de programări şi/sau site-ului de prezentare şi a Serviciilor oferite de Prestator.

5.1.14. Programari.eu nu pretinde, nu işi arogă şi nu deţine drepturi de proprietate intelectuală aferente conţinutului folosit/postat de către Beneficiar ȋn cadrul Serviciilor. Toate materialele şi informaţiile se află ȋn proprietatea Beneficiarului, care este unicul raspunzător pentru conţinutul acestora.

6.2. Principalele drepturi şi obligaţii ale Beneficiarului:

6.2.1. Beneficiarul înţelege în mod explicit faptul că Prestatorul este singurul îndreptăţit să execute lucrări de instalare, întreţinere şi orice alte intervenţii asupra platformelor pentru a le menţine în parametri de funcţionare.

6.2.2. Beneficiarul se obligă să obţină pe propria cheltuială orice autorizaţii, avize sau alte aprobări necesare pentru instalarea platformei plogramari.eu şi/sau pentru furnizarea oricaror servicii ce formează obiectul prezentului contract.

6.2.3. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze în afara sistemului, să nu copieze şi să nu dezvăluie terţilor nicio aplicaţie software şi/sau know-how implementate de Prestator. Beneficiarul va fi responsabil pentru toate daunele şi reclamaţiile rezultate din încălcarea acestei prevederi.

6.2.4. Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, să nu facă nici un act de dispoziţie, să nu închirieze şi să nu transmită folosinţa asupra bunurilor primite ȋn custodie sau neachitate integral, asupra echipamentelor sau asupra altor bunuri aflate în proprietatea Prestatorului şi se obligă să utilizeze aceste bunuri ca un „bun proprietar”, să nu le deterioreze şi să nu intervină în interiorul acestora sau asupra sigiliilor aplicate. Beneficiarul se obligă să suporte orice risc de genul distrugerii, furtului, pierderi oricaror bunuri primite de la Prestator (inclusiv a oricarei cartele sim) şi îl va despăgubi pe Prestator în conformitate cu dispozitiile condiţiilor generale şi/sau specifice ori potrivit proceselor verbale de predare-primire, după caz.

6.2.5. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze niciun serviciu furnizat de Prestator ȋn vederea comiterii de Fraude, de acte sau fapte de natură penală, contravenţională sau care contravin ordinii publice ori bunelor moravuri sau care sunt de natura să producă prejudicii unor terti.

6.2.6. Beneficiarul nu poate solicita, pentru niciuna dintre locaţiile la care ȋi sunt furnizate serviciile, ȋnainte de expirarea duratei minime contractuale, modificarea serviciilor prin trecerea la servicii cu valoare tarifară inferioară valorii serviciilor contractate iniţial sau pe parcursul derularii contractului.

6.2.7. Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea serviciilor ce formează obiectul prezentului Contract la Termenul de plata.

6.2.8. Beneficiarul trebuie să dispună de un browser compatibil cu PHP 5 sau mai nou pentru a putea utiliza pltforma Programari.eu.

6.2.9. Beneficiarul se obligă să nu furnizeze catre terti serviciile care fac obiectul prezentului contract. În cazul ȋn care Beneficiarul doreste acest lucru, se obligă să ceară acordul scris al Prestator ȋnaintea inceperii furnizării serviciilor. Clauzele prezentului articol sunt aplicabile indiferent dacă distribuirea serviciilor către terti se face prin sistemul Prestatorului sau prin alta infrastructură. Orice acţiuni ale Beneficiarului ȋn sensul ȋncălcării clauzelor prezentului articol vor fi considerate fraude.

6.2.10. Frauda este definită ca orice comunicaţie de voce, fax, sms, video sau date realizată prin utilizarea platformei şi/sau a echipamentelor Prestatorului, care nu este realizată ȋn interes propriu sau care este realizată ȋn scopul obţinerii de avantaje materiale, ȋnclusiv ȋn cazul oricarei vanzari a serviciului, precum şi ȋn cazul provocării de daune Prestatorului sau unor terţi sau daca scopul ori efectul realizării comunicaţiei este generarea unor deranjamente în reţeaua Prestatorului sau a altor operatori. Prevederile referitoare la fraudă se aplică serviciului/serviciilor la care fac referire şi numai din momentul de la care acestea sunt achiziţionate de către Beneficiar.

6.2.11. Beneficiarul se obligă să:

 • a. respecte termenii şi condiţiile de folosire a serviciului / serviciile oferite.

 • b. nu folosească serviciile contrar practicilor ȋn domeniu, auto-reglementărilor, sau legislaţiei ȋn vigoare, ori să folosească metode de lucru care direct sau indirect afectează sau ȋncalcă drepturile şi interesele tertilor.

 • c. utilizeze ȋn mod normal şi onest Serviciul pentru scopuri licite de comerţ şi comerţ licit. Beneficiarul nu va ȋntreprinde şi nu va permite ȋntreprinderea niciunei acţiuni care să pună ȋn pericol securitatea reţelei şi a sistemului Prestatorului sau cele aparţinând terţilor, sau care să contravină ȋn vreun fel utilizării normale a Serviciilor. În aceste cazuri, responsabilitatea pentru toate şi oricare daune solicitate de către terţi ȋi aparţin ȋn exclusivitate Beneficiarului.

 • d. ȋşi asume responsabilitatea privind păstrarea ȋn condiţii de securitate a numelui de utilizator, parolelor şi a altor informaţii confidenţiale. Dacă există orice suspiciune că aceste informaţii sunt compromise, Beneficiarul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare contactând, ȋn scris, ȋn acest scop, serviciul de suport tehnic la adresa tehnic@programari.eu sau prin intermediul formularului „Suport tehnic” situat ȋn secţiunea contact al site-ului www.programari.eu.

 • e. nu folosească sistemul Programari.eu şi/sau alte servicii furnizate sub nicio formă şi ȋn nicio circumstantă pentru gazduirea, comunicarea de, referirea la sau directionarea catre niciunul (niciuna) din urmatoarele conţinuturi:

  • i. Nuditate, pornografie de orice fel, orice imagine sau text cu continut sexual sau obscen;

  • ii. Incalcarea drepturilor de proprietatea intelectuală şi a dreptrurilor de autor şi/sau conexe ȋn special sau al oricarui alt drept sau interes al oricarui tert;

  • iii. Ameninţări, abuz, harţuire, declaraţii calomnioase, etc.;

  • iv. Promovarea de activităţi ilegale cum ar fi: phishing, spoofing, proxy, hacking, sniffing, warez (mp3, avi, etc; punerea la dispoziţie de muzica sau filme), etc;

  • v. Orice imagine sau text menit să ȋncurajeze xenofobia;

  • vi. Informaţii cu caracter personal şi/sau privat pentru utilizarea acestora ȋn scopuri ilegale;

 • f. isi asumă raspunderea pentru orice activiţi ȋntreprinse pe baza Serviciilor furnizate de catre Programari.eu şi pentru ȋntreg continutul incarcat ȋn cadrul contului de Beneficiar al Serviciilor programari.eu, indiferent de consecinţele pe care aceste aţiuni sau conţinut le-ar putea avea. Prestatorul nu ȋşi asumă raspunderea pentru conţinutul publicat de catre Beneficiar şi nici pentru acţiunile acestora, indiferent de natura lor.

 • g. nu desfasoare activităţi comerciale ilicite, asa cum apar acestea menţionate de catre legislaţia ȋn vigoare. Întreprinderea oricarei activităţi ce poate fi considerată ilicită va atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii.

 • h. sa nu folosească domenii sau subdomenii care contin ȋn mod abuziv nume de marci ȋnregistrate ce nu apartin Beneficiarului sau care ȋncalcă drepturile legale ale unei alte parţi şi să nu folosească domenii sau subdomenii care pot fi considerate, direct sau indirect, drept: calomnie, injurii, defaimare, obscenitate, pornografie, hartuire, limbaj licenţios, discriminare, rasism, dar nelimitandu-se la acestea. Nerespectarea acestei obligaţii atrage dupa sine suspendarea accesului la Servicii, iar raspunderea ȋi aparţine ȋn totalitate Beneficiarului.

 • i. ȋşi asume raspunderea cu privire la conţinutul materialelor pe care le postează. Prin postare Beneficiarul susţine şi garantează că:

  • i. este titularul/proprietarul materialului postat sau este titularul unei autorizari ori a obţinut consimţământul sau permisiunea de a utiliza materialul respectiv ȋn orice fel şi astfel poate să dispună de acesta prin includerea, reproducerea, distribuirea lui pe website şi pe orice canale media;

  • ii. deţine consimţământul, autorizarea din partea fiecarei persoane identificabilă, vizual sau auditiv, ȋn conţinutul materialelor postate pe website de a utiliza imaginea şi/sau vocea acesteia pe website, implicit ȋn contexte publice, şi pe orice canale media, ȋn condiţiile şi limitele prevazute ȋn prezentul document.

  • iii. nu va posta materiale care prin conţinutul lor sunt defăimătoare şi care ȋn mod direct sau indirect ar putea dauna site-ului Programari.eu sau oricaror terţe persoane fizice sau juridice;

  • iv. nu va posta materiale obscene sau pornografice (cum ar fi acte sexuale explicite, nuditate frontală explicită, etc.) ori scene de violenţă sau care indeamnă la ȋncalcarea drepturilor omului recunoscute prin legislaţia romană şi/sau tratate prin convenţii internaţionale ȋn domeniu;

  • v. nu va posta materiale al caror conţinut ar putea leza integritatea şi demnitatea umană, care sunt defaimatoare, ameninţătoare, de harţuire, cu conţinut violent, care să instige la ura sau la discriminare ȋmpotriva unui grup dupa rasa, religie, etnie, sex, vârstă, orientare sexual;

  • vi. va clasifica drept "nerecomandat persoanelor sub 18 ani" materialele considerate neadecvate pentru a fi vizualizate de catre minori;

  • vii. va evita ȋn orice circumstantă să folosească identitatea unei alte presoane reale, furtul de identitate pedepsindu-se conform legilor existente ȋn vigoare;

  • viii. prin ȋncarcarea de imagini şi descrieri de produs şi/sau servicii pentru folosirea Serviciilor, este de acord că acestea să devina publice şi să ofere acces către acestea tuturor Utilizatorilor de Internet.

 • j. nu utilizeze niciun sistem automat care să trimită cereri ȋn mod repetat către oricare dintre serverele Prestatorului şi care ar putea cauza nefuncţionarea sau funcţionarea ȋncetinită a acestuia.

7. Modificarea prevederilor contractului

7.1. Clauzele prezentului contract pot fi modificate de comun acord, pe baza consimţământului ȋn scris al parţilor.

7.2. Prestatorul poate propune Beneficiarului modificari ale clauzelor contractuale, comunicandu-le acestuia prin e-mail, postă, curier, sau prin orice altă modalitate considerată potrivită de către Prestator.

8. Cesiunea contractului

8.1. Beneficiarul nu va cesiona unei terte persoane drepturile şi obligaţiile sale rezultate din prezentul contract fară acordul scris al Prestatorului.

8.2. Prestatorul nu poate cesiona unei terte persoane drepturile şi obligaţiile sale rezultate din prezentul contract daca nu ȋnştinţează ȋn prealabil Beneficiarului.

9. Încetarea contractului

9.1. Prezentul contract ȋncetează:

 • a) prin acordul parţilor;

 • b) ȋn cazul dizolvării oricareia din părţi;

 • c) ȋn cazul declanşării procedurii de faliment oricareia din părţi;

 • d) prin denunţare unilaterală de către Prestator, prin notificare scrisă comunicată Beneficiarului, fară a fi obligat la plata de daune-interese ; notificarea va fi realizată cu minimum 60 de zile ȋnaintea incetării efective a prevederilor prezentului contract, sub forma unei scrisori cu confirmare de primire ; contractul ȋncetează dacă au fost achitate integral toate obligaţiile de plată catre Prestator;

 • e) prin denunţare unilaterală de catre Beneficiar, prin notificare scrisă, comunicată Prestatorului; notificarea va fi realizată cu minimum 60 de zile ȋnaintea ȋncetării efective a prevederilor prezentului contract, sub forma unei scrisori cu confirmare de primire; contractul ȋncetează dacă au fost achitate integral toate obligaţiile de plată către Prestator;

9.3. În cazul neȋndeplinirii de către Beneficiar a oricareia dintre obligaţiile contractuale, precum şi ȋn cazul ȋntarzierii la plata unei facturi pe o perioadă mai mare de 90 de zile, din momentul suspendării serviciului, Prestatorul poate considera contractul desfiinţat de plin drept, fară a fi necesară punerea ȋn ȋntarziere sau o alta formalitate. Rezilierea va opera la data primirii de către Beneficiar a unei comunicări a Prestatorului mentionând motivele rezilierii.

10. Confidenţialitate

10.1. Parţile nu pot dezvălui informaţii conţinute de acest Contract fără consimţământul prealabil al celeilalte părţi.

10.2. Nici o parte nu o poate opri pe cealaltă să furnizeze informaţii cerute în baza unor solicitări din partea autorităţilor oficiale sau potrivit procedurilor legale.

10.3. Beneficiarul nu poate dezvălui unor terţi nicio informaţie referitoare la acest Contract, pe perioada derularii contractului şi timp de 1 an de la ȋncetarea acestuia.

11. Forţă majoră

11.1 Forţa majoră şi situaţiile asimilate acesteia exonerează de raspundere partea care o invocă şi o dovedeşte ȋn condiţiile legii. Dacă durata confirmată a existenţei cazului de forţă majoră este mai mare de 10 zile, partile se vor reuni ȋn mod obligatoriu pentru a decide condiţiile continuării contractului sau incetărea acestuia. Exonerarea de raspundere operează numai pe durata existenţei cazului de forţă majoră.

12. Limite de responsabilitate

12.1. Prestatorul nu este ȋn niciun fel raspunzator pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunităţi de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, de catre Beneficiar sau de catre terţii cu care Beneficiarul se afla ȋn orice raport juridice, ca urmare a nefuncţionării sau a funcţionării necorespunzătoare a oricarui serviciu ce face obiectul prezentului contract, serviciile care fac obiectul acestui contract fiind furnizate exclusiv pentru beneficiul personal al Abonatului, serviciile Prestatorul neputând face obiectul niciunei tranzacţii a Beneficiarului cu terţi.

12.2. Beneficiarul este de acord să scutească de raspundere şi să nu acţioneze Prestatorul ȋn justiţie pentru orice pierdere, costuri, acţiuni, pretenţii, prejudicii suferite din orice cauza, inclusiv pentru cele provocate de Prestator ca urmare a ȋncalcarii sau ignorării de catre Beneficiar a termenilor şi condiţiilor de furnizare a serviciilor.

12.3. În cazul nerespectării oricaror clauze contractuale de catre Prestator valoarea maximă a despagubirilor acordate Beneficiarului la cererea acestuia scrisă, este limitată la valoarea unui abonament lunar şi va fi stabilită proporţional cu perioadele de nefuncţionare a serviciului sau cel mult contravaloarea unui abonament lunar pentru alte situaţii.

13. Legea aplicabilă

13.1. Toate aspectele care nu sunt reglementate ȋn acest Contract vor fi guvernate de legislatia romană ȋn vigoare.

13.2. În cazul ȋn care modificarea dispozitiilor legale ȋn acest domeniu atrage dupa sine anularea uneia sau mai multor prevederi din prezentul contract, celelalte prevederi rămân ȋn vigoare.

14. Solutionarea litigiilor

14.1. Orice litigiu legat de executarea, interpretarea sau ȋncetarea prezentului contract va fi rezolvată, ȋn principal, pe cale amiabilă. Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă litigiul va fi solutionat de instantele judecătoreşti competente.

15. Alte clauze

15.1. Prestatorul ȋşi rezervă dreptul de a modifica termenii şi condiţiile prezentului contract ȋn conformitate cu prevederile legale ȋn vigoare, inclusiv introducerea sau modificarea contravaloarii oricarui abonament şi/sau a tarifelor altor servicii conexe, ȋn cazul (a) modificării pachetului sau a serviciilor furnizate; (b) modificării preţurilor/tarifelor de către furnizorii societăţii Prestatorului pentru materiale/servicii necesare prestării serviciilor ce formează obiectul prezentului contract; (c) unor modificări ȋn legislaţia statelor ȋn care sunt rezideţi furnizorii societăţii Prestatorului sau rezultate din acordurile internaţionale; (d) majorării sau apariţiei unor noi taxe, impozite, remuneraţii, tarife sau a oricăror altor costuri;

15.2. Prestatorul va informa Beneficiarul printr-o notificare scrisă care poate fi trimisă prin postă, curier, fax, e-mail, sms sau prin comunicarea pe factură, cu cel puţin 15zile ȋnainte de operarea modificării. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu modificarea serviciului pentru care s-au operat modificări sau cu modificarea contractului, are posibilitatea de a denunţa serviciul/contractul, ȋn termen de 15zile de la notificarea sa cu privire la modificarile propuse, altfel acestea se consideră acceptate tacit, Beneficiarul având totodată obligaţia restituirii bunurilor date ȋn custodie, chirie sau a caror contravaloare nu a fost achitată integral.